Deklarationer

Grundejerforeningen Åsvinget

Deklarationer

Grundejerforeningen Åsvinget

Deklarationer

Matr.nr 2c,2e,3d,3e,3f og 4a
Ejby by. Rye sogn.
Anmelder LandinspektørfirmaetThinghuus.Larsen & Krog
4050 Skibby tlf. (03) 328631

Deklaration

Undertegnede ejere af den på vedhæftede kortbilag viste del af matr.nr. 2c,2e,3d, og 4a Ejby by Rye sogn. Bramsnæs Kommune pålægger herved det nævnte område samt alle parceller, der udstykkes herfra, følgende servitutter:

§1 Grundejerforening

1. Den til enhver tid værende ejer af parceller, omfattet af nærværende deklaration er pligtig at indtræde som medlem af en ved grundsælgerens foranstaltning stiftet grundejerforening.

2. Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller uden for deklarationens område kan være medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

3. Grundejerforeningens formål skal være at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningen hørende ejendomme.

4. Grundejerforeningen er berettiget til at fastsætte et ordensreglement.

5. Grundejerforeningen er berettiget til at fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordelingen af de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål.

6. Grundejerforeningen er pligtig efter påkrav fra grundsælgeren vederlagsfrit at tage skøde på vej-, sti- og fællesarealer. Skødeomkostninger udredes dog af grundejerforeningen.

7. Grundejerforeningen er berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, hvorledes fællesarealerne skal udnyttes. Ethvert medlem er pligtig at efterkomme en sådan bestemmelse, også selvom den kræver økonomisk tilskud fra den enkelte.

8. Grundejerforeningen er berettiget til at underskrive beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af interesse og eventuelt lade disse beslutninger lyse servitut- og pantstiftende på de enkelte ejendomme, uden at de enkelte adkomsthavere skal tiltræde dette.

9. Grundejerforeningen fastsætter selv, med hvilken majoritet en beslutning vedtages, men beslutninger om ændringer af vedtægter, eller beslutninger, der kræver økonomisk indbetaling udover administrationskontingent, skal dog træffes med mindst 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer.

10. Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være undergivet de værnetingsregler, der findes i nærværende deklaration.

11. Grundejerforeningen, der indenfor nærværende bestemmelses rammer selv fastsætter sine vedtægter ved almindelig majoritet, skal stiftes, når mindst 25% af grundejerne kræver det. Endvidere skal kommunalbestyrelsen eller grundsælgeren være berettiget til at kræve grundejerforeningen stiftet,Nar mindst 25% af grundene er solgt.

§ 2. Udstykning

Udstykning skal udføres som angivet på vedhæftede plan. Yderligere udstykning må ikke finde sted. Denne bestemmelse gælder ikke parcel nr. 1 af matr.nr. 3d og parcel nr. 1 af 2c.

§ 3. Grundens udnyttelse

a. Inden for området må kun opføres eller indrettes bytninger, der alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.

b. På Hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres eet sommerhus med dertil hørende udhus og garage.

c. På parcellen må der ikke drives nogen form for næringsbrug eller haves oplag, ligesom der ikke må drives nogen fabrik, næringsdrift eller anden virksomhed, hvortil der knyttes mekanisk drivkraft, der med røg, støj, ilde lugt eller på anden måde kan forvolde de omkringboende ulemper.Der må ikke indrettes værtshushold eller lignende.

d. Såfremt parcellen ikke bebygges, må den ikke benyttes til oplagsplads af nogen art, eller lignende fra hovedbestemmelsen med udstykningen afvigende formål. Ubebyggede grund skal stedse vedligeholdes og friholdes for frøbærende ukrudt.

§ 4. Særlige bestemmelser for sommerhusbebyggelsen

1. Ejendommens udnyttelsesgrad må ikke overstige 0,10.

2. Bygninger må kun opføres i én etage foruden kælder. Stuegulv må ikke ligge højere ned 30 cm over terrænhøjde ved den side af bygningen, hvor terrænet er højest. Tagets vinkel med vandret plan må ikke overstige 40 grader.

3. Bygninger må ikke opføres nærmere skel mod anden grund end 5,0 m. Garager, udhuse og lignende mindre bygninger kan dog opføres nærmere skel i overensstemmelse med byggelovgivningens bestemmelser herom.

4. Ingen bebyggelse må placeres nærmere vejskel end 5,0 m. Samme bestemmelse gælder hovedstien A-B. Byggelinier er angivet på vedhæftede plan.

5. Oversigtslinier fastsættes på parcel 1, 17, 18, 30, 31, 53, parcel 1 af 2c, 72, 73, 106 og 161, som vist på vedhæftede plan. Inden for oversigtsarealet må ikke anbringes bygninger, beplantninger, hegn, genstande eller lignende af en større højde en 1 m over de tilstødende vejbaners midte.

6. Ved bebyggelse af parcellen skal bebyggelsen til enhver tid som parcellen i øvrigt, holdes i god og forsvarlig stand, således at intet virker skæmmende på omgivelserne. Al bebyggelse på grunden skal opføres på støbt sokkel – carport dog undtaget – og der må kun anvendes nye materialer.

Ydre bygningssider samt tage og sokler skal fremtræde i farver, dannet af jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, italiensk rødt og dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding. Til vinduer, døre, skodder og lignende mindre bygningsdele er også andre farver tilladt. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, der efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

7. Sommerhusenes størrelse skal minimum være 30 m2 udv. I dette areal må ikke indregnes udhusareal.

8. Brevkasser eller brevkasseanlæg skal opsættes i henhold til Postvæsenets bestemmelser herom.

§ 5. Terrænregulering

Terrænreguleringen forud for indsendelse af byggeandragende og efter bebyggelse må kun finde sted efter skriftlig godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Terrænreguleringer på plus/minus 0,5 mi forhold til eksisterende terræn kan dog finde sted uden tilladelse under forudsætning af, at reguleringen foregår bag byggelinierne og ikke nærmere naboskel end 1 m.

§ 6. Hegn

Grundejerne er pligtige at hegne mod vej og sti Levende hegn eller hække mod vej eller sti skal plantes inde på parcellerne og i en afstand af hegnets halve tykkelse, min. 25 cm fra skel. Andre hegn, såsom trådhegn, lave plantestensmure eller lignende kan opføres i skelflugten mod vej eller sti. Raftehegn, plankeværker og opmurede hegn må ikke anvendes mod vej og sti. Fælleshegn udføres efter hegnslovens regler. For parceller der grænser til Ejby Å, skal opsætning af hegn ske i henhold til kommunens regulativ for sognevandløb. For parcellerne nr. 52, 55, 56, 59, 60 og 63 af 2c, 2, 5, 13, og 14 af 3d og 98, og 99 af 4a må der ikke opsættes hegn i den fælles indkørsel.

§ 7. Overkørsler

Til hver parcel må kun etableres én overkørsel, hvis placering skal godkendes af bygningsmyndighederne.

§ 8 Parkering

Al parkering af last-, omnibus-,flytte,- rute- eller fragtbiler og lignende samt  campingvogne er forbudt på eller ud for parcellerne, alene med undtagelse af af- og pålæsning.Både m.v. må kun anbringes på parcellerne, hvis dette kan ske uden gene for naboerne.

§9. EL-forsyning

Parcelejere skal tåle de efter NESAs skøn nødvendige master og afstivninger.

§10 Vandforsyning

Ved grundsælgerens foranstaltning etableres der en vandforsyning, der skal forsyne samtlige parceller inden for deklarationens område med vand. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for vandværkets opførelse og etablering af hovedvandledninger, brandstandere m. v.Ligesom kommunalbestyrelsen er berettiget til at forlange stikledninger lagt 1 meter ind på hver parcel.

§11 Afløb og kloakering

Ved grundsælgerens foranstaltning etableres hovedkloaksystem til bortledning af spildevand. Stikledninger føres 1 meter inden for parcellernes skel. Eksisterende drænledninger skal respekteres. Den enkelte parcelejer har dog ret til for egen regning at forlægge bestående drænledninger.

§12 Antenneanlæg

Udendørs antenneanlæg må højst hæves 3 meter over højeste bygningsdel, og der må ikke anbringes mere end én antennemast på hver ejendom. Ved evt. etablering af fællesantenneanlæg er samtlige parceller pligtige at deltage heri.

§13 Vejanlæg

Ved grundsælgerens foranstaltning etableres vej- og stianlæg i overensstemmelse med vedhæftede plan og samtidig med parcellernes udstykning og efter et af kommunalbestyrelsen godkendt projekt. Parcelejerne er uden erstatning pligtige at tåle de gener, der måtte fremkomme i forbindelse med vejanlæggene, ligesom skråningsarealer skal tåles og ikke må ændres uden tilladelse fra kommunen. Sådanne skråningsarealer tilhører den respektive grundejer og skal vedligeholdes af denne. Hovedstien A-B og sti mod østre digevej skal stedse holdes afsluttet med krydsbom ved udmunding i den 10 meter brede vej. Kommunalbestyrelsen har ret til at meddele vej- og færdselsret til andre end deklarationsområdets parcelejere, hvis dette kan ske uden væsentlige gener for de direkte implicerede grundejere. Fastsættelse af dermed følgende deltagelse i vedligeholdelsesudgifter sker efter vejlovgivningens regler.

§ 14

De i forbindelse med udstykningen gennemførte vej- sti og ledningsanlæg skal, i det omfang anlæggene ikke vedligeholdes af forsyningsselskaber eller offentlige myndigheder, vedligeholdes af grundejerforeningen, idet udgifterne i forbindelse hermed fordeles ligeligt på samtlige parceller med en part til hver.

Stamparcellerne 2c og 3d bidrager hver med én part. Stikledninger vedligeholdes af de enkelte grundejere. For så vidt angår de ved vejanlægget udførte græsrabatter, påhviler det de enkelte grundejere at vedligeholde den ud for deres grundlæggende rabat – d.v.s. slåning af græs og renholdelse for ukrudt. Den enkelte parcelejer er pligtig at tåle eller underskrive de deklarationer med eller uden pant til tinglysning på de udstykkede parceller, som måtte blive udstedt eller forlangt af forsyningsselskabet, kommunen eller grundejerforeningen i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af enhver art.

Hvis det skønnes nødvendigt, at ledninger af nogen art føres over parcellerne, er de parcelejere der berøres heraf, pligtige at tåle dette og give adgang til ledningernes fremtidige vedligeholdelse. Der vil ikke kunne kræves erstatning for ledningsføring af nogen art, der måtte blive foretaget i forbindelse med udstykningen og dennes grundmodning. Med mindre der er tale om væsentlig gene, og parcelejerne er i øvrigt pligtige uden økonomisk godtgørelse at affinde sig med gennemførelse af den totale byggemodning.

§15 Adgangsforhold

Som adgangsvej fra offentlig vej til området må kun benyttes Åvej. Markvejen fra broen over Ejby å til Ejby over matr. nr. 3d og 3i og 3m må ikke benyttes som adgangsvej. For adgang til “koteletgrunde” med fælles indkørsel henvises til §6.

§16 Fællesarealer

De i forbindelse med udstykningen fremkomne fællesarealer skal tilskødes grundejerforeningen, der har pligt til at vedligeholde disse. Det bemærkes at fællesarealet omkring gravhøjen, matr. nr. 2e er underkastet bestemmelserne i naturfredningslovens §48 og 53, og ikke uden fredningsmyndighedernes godkendelse må ændres fra grønt fællesareal. Grundejerforeningen har den fulde kompetance til at fastlægge nærmere regler for fællesarealernes vedligeholdelse og udnyttelse – dog med foranstående indskrænkninger for matr. nr.2e.

§17 Stamparcellerne

Når udstykningen er tilendebragt, er den til enhver tid værende ejer af stamparcellerne, parcel nr.1af 2c og parcel nr. 1 af 3d pligtige at indtræde som medlem af grundejerforeningen og underkaste sig dennes love og vedtægter og i øvrigt med rettigheder og forpligtelser, som gives dette medlemskab, herunder fuld ret til ophold og færdsel på alle under foreningen hørende veje og fællesarealer.

Ved eventuelle udgiftsfordelinger, pålagt grundejerforeningen, er ejerne af stamparcellerne – uaset disses arealstørrelse – kun pligtige at deltage med et beløb der svarer til de øvrige parceller. Nærværende deklaration skal ikke være til hinder for en eventuel senere udstykning af stamparcellerne, og disse parcelejere har da pligt og ret til at være medlemmer af grundejerforeningen, ligesom nærværende deklarations bestemmelser også skal være gældende for disse.

Endvidere skal de på stamparcellerne påstående bygninger fortsat kunne anvendes til helårsbeboelse, ligesom landbrugsbygningerne fortsat kan anvendes til landbrugsdrift eller hvad de senere af kompetente myndigheder måtte blive godkendt til.

§18 Fredning

Fredningsnævnet har meddelet tilladelse til udstykning og bebyggelse af parcel nr.45, 46, 62, og 64 af matr. nr. 2c uanset afstand til gravhøj på matr. 2e. Matr. nr. 2e må ingensinde bebygges og skal henligge som grønt fællesareal.

§19 Påtaleret

Påtaleretten for nærværende deklaration tilkommer alene Bramsnæs Kommune, som kan indrømme mindre lempelser, der ikke ændrer karakteren af det kvarter, der søges skabt ved deklarationen. Alle spørgsmål vedrørende servitutternes fortolkning afgøres af kommunalbestyrelsen, hvis fortolkning grundejerne er pligtige at underkaste sig. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.