Ordensreglement

Grundejerforeningen Åsvinget

Ordensreglement

Grundejerforeningen Åsvinget

Ordensreglementet

1.

Enhver grundejer er ansvarlig for en gæsts/brugers/låners/lejers overtrædelse af foreningens vedtægter eller nærværende ordensreglement.

2.

Alle grundarealer skal holdes fri for affald, og intet affald må henlægges på veje, rabatter og andre fællesarealer- undtaget er dog henlæggelse i direkte forbindelse med kommunal afhentningsordning. Ved overtrædelse er bestyrelsen bemyndiget til uden forudgående varsel at lade affald fjerne for den pågældende ejers regning og risiko.
Rabat og vejareal til vejmidte udfor grundarealer passes med tilstrækkelig græsslåning af de respektive grundejere.
Rabatter og stier skal friholdes for bevoksning, således skal rabatter være fri i en bredde på min. 2m. og en højde på min. 2. m. den fornødne beskæring er grundejerens ansvar.

 3.

Græs og ukrudt skal slås så ofte, at frø ikke af vinden bæres ind på omkringliggende ejendomme. Græs i vækstperioden slås første gang senest den 1. Maj.

Ved manglende rettidig græsslåning er bestyrelsen bemyndiget til at lade græsslåning foretages for den pågældende grundejers regning og risiko.

 4.

Hvis afbrænding af affald i øvrigt kan foretages lovligt, skal denne ske uden nogen som helst gene for omkringboende. Der må ikke ske nogen form for afbrænding på foreningens fællesarealer.

 5.

Græsslåning og anden støjende adfærd med motordrevne redskaber o. lign. Må på lørdage kun finde sted fra kl. 10-16 og på søn og helligdage kun fra 9-12 i perioden fra 1/5-1/10.

 6.

Parkering af biler skal- så vidt det overhovedet er muligt- ske på selve grundarealerne. Kun i ekstraordinære tilfælde på fællesarealer, veje og rabatter. Det er en ejers ansvar, at der i det daglige er tilstrækkelig parkeringsplads på grundarealerne. Ejere/brugere/lejere/er ansvarlige for gæsters/besøgendes parkering.

 7.

Parkering af biler o/3.500 kg. Og henstillen af uindregistrerede køretøjer er ikke tilladt indenfor foreningens geografiske område.

 8.

Hastighedsbegrænsningen på 30 km/t skal overholdes.

 9.

Al henvendelse til bestyrelsen skal af hensyn til sagens eventuelle behandling ske skriftligt.

 10.

Dette reglement, der er vedtaget på generalforsamlingen i 2003, træder i stedet for tidligere udfærdigede.