Vedtægter

Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter

Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen

§1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Åsvinget”.
Stiftet 25/10-1976
Dens hjemsted er Lejre Kommune.
Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere af parceller uds-tykket fra matr, nr. 2a, 2c, 3d, 3e, 3f og 4a Ejby by, Rye sogn. De til enhver tid værende købere af parceller udstykket af førnævnte ejendom er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen i henhold til tinglyst deklaration på ejendommene.
Med 2/3 flertal af de på generalforsamling fremmødte medlemmer kan det besluttes, at ejere af grunde uden for deklarationsområdet kan optages som medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§2

Foreningens formål er at varetage parcelejernes nuværende og fremtidige fælles interesser, rettigheder og forpligtelser, herunder vedligeholdelse af veje og fællesarealer.

§3

De et medlem tilkommende foreningsrettigheder følger den medlemmet tilhørende ejendom, og kan ikke adskilles fra denne.

§4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Dirigenten leder generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmernes side der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt anmeldes for formanden senest 8. Dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, enten når 3. Medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 25 medlemmer Begærer det.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes Antal, når den er indkaldt med 14 dages skriftligt varsel, enten ved alm. Brev, eller mail, hvis mailadressen er meddelt foreningen og på giro indbetalingskortet, der sendes til samtlige medlemmer under den i tingbogen som bopæl anførte adresse.

I opslagskasserne, samt på www.grundejerforeningen-aasvinget.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent (referent & stemmetællere)

2 Bestyrelsens beretning v/ formanden.
3. Regnskab v/ kassereren

4. Indkomne forslag & forslag fra bestyrelsen.

5. Budget for ????

Pause
6. Valg til bestyrelsen.
& Bilagskontrollant.

7. eventuelt

forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af det årlige bidrag jf. Tinglyst deklaration §1. St. 5.

Hver parcel har en stemme, der kan afgives ved fuldmagt.

For parceller i sameje kan kun afgives en stemme.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer kan ved en generalforsamling foretages, såfremt forslaget har været udsendt til medlemmerne senest 14 dage før denne, og såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, der ellers bortfalder.

Til foreningens ophævelse fordres tiltrædelse af Lejre Kommune, og lovlig generalforsamlingsbeslutning.

§5

Generalforsamlingen vælger til at varetage foreningens interesser en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

Valgene gælder for 2 år af gangen, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal, medens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige årstal. Til bestyrelsen vælges endvidere en suppleant, der vælges for et år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der tilkommer bestyrelsen et af generalforsamlingen for et år ad gangen fastsat honorar.

Bestyrelsen er herunder berettiget til at få refunderet kontante udlæg for foreningen.

Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 af dens medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig,når3 af dens medlemmer er tilstede.

Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed,gør formandens stemme udslaget.

Over forhandlingerne føres protokol. Ethvert medlem kan forlange at få sin mening ført til protokols.

Protokollaterne skal, for at være gyldige, godkendes af bestyrelsen, ved dens underskrift, dog ved flertallet af de fremmødte.

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, dog ved køb/salg af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

§6

Af generalforsamlingen vælges 2 bilagskontrollanter, valget gælder for 2 år, dog således at den ene afgår efter et års forløb.

Endvidere vælges for et år ad gangen en bilagskontrollantsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

Bilagskontrollanterne har pligt til at vise det reviderede årsregnskab, forsynet med deres påtegning til medlemmerne, senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Enten ved brev (mail) eller i opslagskasserne i området. Regnskabet kan også ses på www.grundejerforeningen-aasvinget.dk

Eller hentes ved et af bestyrelsesmedlemmerne.

Bilagskontrollanterne reviderer det af kassereren udarbejdede regnskab og kontrollerer, ved bilag indtægter og udgifter, og forvisser sig om beholdningens tilstedeværelse og afstemmer dette med vedkommende pengeinstitut. Bilagskontrollanterne har endvidere pligt til, mindst at foretage 3 uanmeldte kasseeftersyn, hvorom de herefter skal underrette bestyrelsen. Regnskabet for grundejerforeningen skal være godkendt af bilagskontrollanterne senest den 15 marts.

§7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisning. Alle regningskrav på foreningen skal attesteres af et bestyrelsesmedlem, inden udbetaling kan finde sted.

Bestyrelsen har pligt til at drage omsorg for, at der føres et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter.

Beløb på postgirokonto eller bankkonto kan kun hæves ved underskrift af en fra bestyrelsen, enten formand eller kasserer.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling, vandafgiften sættes efter takstbladet fra vandværket.

§8

I foreningsområdet kan bestyrelsen fastsætte ordensregler og andre bestemmelser mod ulemper, som skal vedtages på en generalforsamling. Overtrædelse af disse bestemmelser medfører, at ulemperne foranlediges fjernet ved foreningens foranstaltning, hvorefter foreningen er berettiget til af kræve eventuelle udlæg af det pågældende medlem. SE ORDENSREGLEMENT.

§9

Foreningen skal skriftligt underrettes om ejerskifte og dermed om med-lemsskifte , og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingent og vandafgift.

Betales ikke til tiden, pålægges et gebyr. Efter 15 dage pålægges igen gebyr, efter 30 dage kan bestyrelsen gå til incasso eller begære tvangs-auktion over parcellen, for at inddrive foreningens tilgodehavende.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling for grund-ejerforeningen ” Åsvinget” den 25 oktober 1976.

De med rødt mærkede ændringer i §4 & §6 er vedtaget på ordinær generalforsamling 29-3-09

Vedtægterne erstatter tidligere udsendte vedtægter.

Bestyrelsen.
Morten Højer, Lane Bertelsen, Leif Eriksen, Kate Tranholm, Leif Andersen